Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van de Molcon Interwheels nv

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk gekend en aanvaard te zijn bij de ondertekening (en/of elektronische aanvaarding) door de koper van de bestelbon, offerte en/of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de koper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel uitdrukkelijk en bij geschrift worden toegestaan.

1.BESTELLINGEN

1.1. Bestellingen zijn bindend van zodra Molcon Interwheels nv (hierna genoemd ‘MIW nv’) deze ontvangt en (stilzwijgend) aanvaardt.
1.2. MIW nv behoudt zich het recht om bij onbeschikbaarheid van onze producten de bestelde aantallen te reduceren of te annuleren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding.


 

2. PRIJZEN 

 2.1. De geleverde goederen worden gefactureerd volgens onze prijslijst die van kracht is op de dag dat de goederen onze magazijnen verlaten en dit ongeacht de prijzen die de koper bij bestelling opgegeven heeft.
2.2. Onze prijzen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd, tenzij bij het sluiten van een verkoopovereenkomst voor een bepaalde periode een vaste prijs is bedongen.
2.3. Zonder uitdrukkelijke bekrachtiging door MIW nv worden onze aanbiedingen steeds gedaan zonder verbintenis. De overeenkomst komt pas tot stand zodra de bestelling(en) door MIW nv werd(en) ontvangen en aanvaard.

 

3. KORTINGEN

3.1. De van toepassing zijnde kortingen zijn deze die vermeld staan op de individuele klantenfiche. De fiche wordt steeds bij het uitbrengen van een nieuwe catalogus of op eenvoudig verzoek van de klant verstrekt. Voor 1e-montage-klanten is geen individuele klantenfiche beschikbaar.
3.2. MIW nv behoudt zich het recht voor om zowel handels- als financiële kortingen zonder voorafgaand bericht te wijzigen, tenzij anders bedongen. Deze wijzigingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

4. LEVERING

 4.1. In hoofde van MIW nv rust een bewaringsplicht. MIW nv schiet in deze verplichting enkel tekort in geval van overmacht. In de andere gevallen komen koper en MIW nv uitdrukkelijk overeen dat de verkoper niet tekortschiet in zijn bewaringsplicht. De bewaringsplicht in hoofde van de koper vervalt indien de koper tekortkomt aan de op hem rustende verplichting om de bestelde zaak in ontvangst te nemen. De gewone kosten van bewaring zijn ten laste van de MIW nv, de buitengewone kosten van bewaring zijn ten laste van de koper. Ook de gewone kosten van bewaring zijn ten laste van de koper indien hij tekortkomt aan zijn verplichting om de bestelde goederen in ontvangst te nemen.
4.2. Het risico van de bestelde goederen gaat over op de koper van zodra hij ze in ontvangst neemt (of geacht wordt in ontvangst te hebben genomen).
4.3. De ondertekening van de in ontvangst name geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van conforme levering. Door de ondertekening wordt ook de verborgen niet-conformiteit gedekt.
4.4. De levering vindt plaats op de zetel van MIW nv. De klant wordt geacht de goederen zelf in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid op het ogenblik dat de bestelde goederen worden geleverd, behoudt MIW nv zich het recht de goederenoverdracht door derden te laten ondertekenen.
4.5. Gebeurtenissen waarop MIW nv geen invloed kan uitoefenen en welke niet-levering of niet tijdige levering van bestelde goederen tot gevolg hebben, worden geacht voor MIW nv overmacht op te leveren. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering laat aan de koper niet toe de bestelling af te zeggen, schadevergoeding te vorderen, of zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.6. Bij niet in ontvangst name is de koper, onverwijld en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een stockagevergoeding gelijk aan € 100,00 per dag verschuldigd aan MIW nv.
4.7. MIW nv is gerechtigd niet tot levering over te gaan indien er aanwijzingen zijn dat de koper, nadat MIW nv tot levering is overgegaan en de koper, niettegenstaande artikel 5.1, niet contant zou betalen, zijn betalingsverplichting niet zal kunnen naleven. De beslissing om niet tot levering over te gaan, kan in hoofde van de MIW nv geen aanleiding geven tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding.
4.8. Verzending van goederen in opdracht van MIW nv gebeurt uitsluitend via koerierdienst en onder rembours.
Verzendings- en remboursementskosten zijn niet in de prijs opgenomen, tenzij ze specifiek in de offerte
zijn vermeld. Transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de vervoerder, ongeacht de aard
van het transport of de klant. De koper moet onmiddellijk bij beschadiging tijdens het vervoer zijn
aanvraag tot schadeloosstelling bij de vervoerders indienen zonder dat hij, voor om het even welke
reden, de betaling aan MIW nv kan weigeren, verminderen of uitstellen.

 

5. BETALING

5.1. Alle leveringen zijn contant betaalbaar op de zetel van MIW nv en dit zonder enige aftrek.
5.2. Het aanvaarden van een andere betalingsmodaliteit doet geen afbreuk aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
5.3. Zowel de persoon die de bestelling heeft geplaatst (zelfs indien hij/zij optreedt als lasthebber), als de persoon aan wie de goederen zijn gefactureerd of aan wie ze zijn afgeleverd, zijn jegens MIW nv samen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor betaling van de goederen.
5.4. MIW nv is slechts gehouden tot het toekennen van kortingen, bonussen, …voortvloeiend uit bepaalde verkopen wanneer op datum van toekenning van de korting alle op de verkopen betrekking hebbende bedragen betaald zijn.
5.5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Alle goederen blijven eigendom van MIW nv tot het moment dat de koper al zijn verplichtingen, uit welke overeenkomst ook, jegens MIW nv voldaan heeft. Tot op dat ogenblik is de koper in geen geval gerechtigd enig zakelijk en/of persoonlijk recht op de goederen te vestigen/over te dragen aan derden.
6.2. Indien de koper niet stipt aan al zijn verplichtingen voldoet, is MIW nv te allen tijde gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen, ook wanneer deze door de koper reeds werden doorverkocht.
 
 

7. STRAFBEDING EN RENTE

7.1. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling over de koopsom een rente verschuldigd van 1 % per maand.
7.2. Bovendien zal het totaal vervallen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden, naast de in 7.1. vermelde rente, met een forfaitaire vergoeding van 15% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50 euro.
7.3. Bij niet-betaling van openstaande bedragen is MIW nv vrij de tussen haar en de koper geldende betalingstermijnen en kortingen te wijzigen en de nieuwe zowel als de lopende bestellingen van de koper niet langer uit te voeren.
7.4. Bij niet-betaling van openstaande bedragen behoudt MIW nv zich het recht om binnen de acht (8) dagen volgend op de per aangetekend schrijven verzonden ingebrekestelling alle met de koper gesloten verbintenissen te verbreken, dit zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat dit in hoofde van MIW nv aanleiding kan geven tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding.
7.5. Wanneer wij ons op 7.4. moeten beroepen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht om van de klant een vergoeding te eisen voor de schade die voortvloeit uit de ontbinding van de verbintenis.  

 

8. COMPENSATIE

 
8.1. MIW nv behoudt zich te allen tijde het recht voor de door MIW nv verschuldigde bedragen te compenseren met de bedragen die koper MIW nv schuldig zijn, ongeacht de omstandigheden of ongeacht de hoedanigheid van de koper. De koper kan zich opzichtens MIW nv niet op schuldvergelijking beroepen, tenzij schriftelijk akkoord van MIW nv.

 

9. TERUGNEMING, RUIL, RETOUR

 9.1. Door ons verkochte goederen worden niet teruggenomen of geruild.
9.2. Retourzendingen dienen uitsluitend franco Dendermonde te worden verzonden en na schriftelijke toestemming van MIW nv.
 

 

10. KLACHTEN

 10.1. Om geldig te zijn moet MIW nv per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld door
 de koper van alle klachten en dit binnen de acht (8) dagen na levering van de goederen.
10.2. Iedere klacht dient, ongeacht haar aard, per aangetekend schrijven aan MIW nv gemeld te worden.
10.3. Betwiste goederen mogen niet verplaatst, bewerkt of vernietigd worden, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van MIW nv.
10.4. MIW nv moet in staat worden gesteld de betwiste goederen te onderzoeken. Dit gebeurt, behoudens anders overeengekomen, in de magazijnen van MIW nv.
10.5. Bij afwijzing van de klacht staat het MIW nv vrij de kosten voor repatriëring alsook de gemaakte reis- en verblijfkosten aan de koper door te rekenen.
 

 

11. LEVERANCIERS- / PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 

 11.1. MIW nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van abnormaal
 gebruik van de producten van MIW nv. Minimaal dienen de voorschriften van MIW nv en deze van
 onze leveranciers inzake toepassingsgebied, gebruik, druk, snelheid, … nageleefd te worden.
11.2. Het is niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de merken, merktekens en getallen die op onze producten
 Voorkomen, aan te passen of te verwijderen.
11.3. Op alle door MIW nv gefabriceerde producten geldt een garantietermijn van 12 maanden op
 mogelijke fabricage- en/of materiaalfouten.
11.4. MIW nv verwerpt iedere leveranciers- of productaansprakelijkheid wanneer de goederen
 niet door MIW nv werden geleverd of wanneer de goederen na levering een wijziging hebben
 ondergaan.
11.5. De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
11.6 De schade is beperkt tot schade aan de bestelde goederen. Aansprakelijkheid voor overige
 (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, zoals doch niet limitatief, huur/koop van een
 vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandsschade, worden
 uitdrukkelijk uitgesloten.
11.7. Door MIW nv verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en nooit bindend.
 
 
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige bepaling zal in voorkomend geval worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en strekking van de oorspronkelijke zoveel als mogelijk zal benaderen.

 

12. BEVOEGDE RECHTERS / TOEPASSELIJK RECHT

 12.1. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde
 bevoegd.
 12.2. Al onze overeenkomsten worden enkel beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.
 

Deze factuur werd gecedeerd aan en kan enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor NV, BE0414.392.710, Tel +32 (0)14 405 411.  Gelieve klachten binnen de 5 dagen te vermelden op dit e-mailadres: info@bnpparibasfortisfactor.com 

 

Rekeningnummers:

 

IBAN: BE36 0015 0422 5981 BIC: GEBABEBB
IBAN: BE02 3930 1015 1040 BIC: BBRUBEBB


Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/09/2019.
 
 
 
Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces conditions générales en français sur demande.
Auf Anfrage erhalten Sie ein Exemplar in deutscher Sprache.
We will be happy to supply you with a copy of this document in English

Loading
Loading