Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Molcon Interwheels NV  van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Molcon Interwheels NV zorg dragen voor uw gegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 Mei 2018.

Rol van Molcon Interwheels NV 1

Molcon Interwheels NV zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

[1] Artikel 5, lid 1(a)
 

Activiteiten van Molcon Interwheels NV

Productie en Groothandel in banden en wielen.
 

Social media

Molcon Interwheels NV  beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook en een YouTube kanaal om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij Molcon Interwheels NV , enz.  U bent vrij om Molcon Interwheels NV wel of niet te volgen via deze social media.
 

Nieuwsbrieven

Molcon Interwheels NV  gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u in een B2B context te informeren, deze informatie is afgestemd en gebaseerd op uw functie/rol binnen uw bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website hierop inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-database zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.
 

Website & Cookiebeleid 

Molcon Interwheels NV beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz. Momenteel worden er geen cookies gebruikt.
 

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
Bedrijf
Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
Naam
Voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Optioneel: Mobiel nummer

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1
 

Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.
De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:
Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
Dienstverlening/Claim afhandelingen aan uw bedrijf en medewerkers
Nieuwsbrieven. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
Marketingactiviteiten

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
Persoonlijk/telefonisch/email contact
Contactformulieren op onze website
Contacten op seminaries en netwerkevents
Social media

[4] Artikel 6

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Molcon Interwheels NV .
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Molcon Interwheels NV . Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19
 

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1
 

Automatische verwerking & profilering

Molcon Interwheels NV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.
 

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
Molcon Interwheels NV  stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te beschermen.
Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1
 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
Recht op inzage gegevens [10]
Recht op wijziging van gegevens [11]
Recht op gegevenswissing [12]
Recht op dataoverdracht [13]
Recht van bezwaar [14]
Recht op beperking van de verwerking [15]
GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene
Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:
info@molconinterwheels.com

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1
[10]
Artikel 15; artikel 12, lid 1
[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1
[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1
[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1
[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)
[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Molcon Interwheels NV . Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.
 

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;
MOLCON INTERWHEELS  NV 
België 
Hoogveld 56 
B-9200 Dendermonde 
Tel.: +32 52 25 90 10 
 
Nederland 
Zwake 5 
4451 HH, Heinkenszand 
Tel: +31 113 56 95 00 
 
Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Molcon Interwheels NV  gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Molcon Interwheels NV  uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. 
 
België: Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  
Tel: +32 (0)2274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 
E-mail: contact@apd-gba.be    
Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Tel: +31 (0)70 8888 500 
Fax: +31 (0)70 8888 501 


Informatie & Meldpunt: Tel: 088 - 1805 250 

               
Laden
Laden